جداي‌يام‌از‌استقالل‌خوزستان‌تصميم‌درستي‌بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبك پيشين تيم فوتبال استقالل خوزســتان جدايي خــود از اين تيم را تصميم درستي توصيف كرد. مصطفي ماهــي ميگويــد: «من با مســووالن باشــگاه صحبــت كــردم و در نهايت براي جدايي از اســتقالل خوزستان به توافق رســيديم. حتي با عبدا... ويسي هم صحبت كــردم و گفتم كه با وجود مشكالت فصل گذشته ديگر نميتوانم بمانم. ما در نهايت به توافق رســيديم و من از اســتقالل خوزستان جدا شدم. اعتقاد من اين اســت كه براي جدايي از اســتقالل خوزستان تصميم درستي گرفتــم. من بابت فصل گذشــته فقط 30 درصد از مبلغ قــراردادم را گرفتم و مشــكالتي وجود داشــت كه ذهنم را درگيــر كرده بود. مــن معتقدم يك فوتباليســت نبايد دغدغه مالي داشته باشــد و اميدوارم فصل آينده شــرايط بهتري را تجربه كنم.»

هافبــك پيشــين تيــم فوتبــال استقالل خوزستان در مورد اينكه مقصد بعدياش كــدام تيم خواهد بود اينطور ميگويــد: «من از چند تيم پيشــنهاد دارم و تــا دو روز آينــده تصميمگيري خواهم كرد. شايد همچنان در تيمهاي جنوبــي بازي كنم و شــايد هم به تيم ديگري بروم. اميدوارم بهترين تصميم را بگيــرم.» او در پنج بازي 231 دقيقه در زمين حضور داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.