نفتيها محروم از يك اردوي داخلي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كادر فنــي نفت تهران قصد داشــتند اردوي 5 روزه در تهران براي تيمشان در نظر بگيرند به اين صورت كه بازيكنان بعد از تمرينات صبح و عصر در هتل مستقر شده و حتي تغذيه آنها هم در كنترل مربيان باشد اما اين اتفاق رخ نداد تا علي كريمي و شاگردانش نسبت به آينده تيمشان تا حــدي نااميد شــوند. بازيكنان نفت فكرش را نميكردند مســووالن باشگاهشان شرايط برگزاري يك اردوي داخل شهر را هم نداشته باشند و حاال كه اين اتفاق رخ داده آنها به شدت نگران اين هستند كه مشكالت قبلی باشگاهشان در اين فصل هم تكرار شود. علي كريمي خودش بيشتر از هر فرد ديگري نســبت به آينده تيمش و تصميمي كه در مورد حضور خودش در نفت گرفته نگران اســت اما فعال درباره اين مســائل سكوت كرده و منتظر بهبودي اوضاع باشــگاهش است. در روزهاي اخير فردي غير فوتبالي در تمرينات نفت حاضر ميشــود گفته ميشود او قرار است حامي مالي اين تيم شود اما او هنوز تصميم خود را در اين زمينه قطعي نكرده و در حال بررســي شرايط اســت. به هر حال بايد ديد اوضاع يكي از نمايندگان كشورمان در ليگ قهرمانان آسيا بهبود پيدا خواهد كرد يا اينكه سرمربي جديد اين تيم به زودي سكوت خود را خواهد شكست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.