مندز :كار كردن در شرايط سخت را دوست دارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ژوزه منــدز مربــي دروازهبانهاي برزيلي تيم فوتبال تراكتورســازي درباره آخريــن وضعيــت دروازهبانهــاي تيم فوتبال تراكتورســازي بــراي ليگ برتر هفدهم ميگويد: «تمريناتي كه براي هر 4 دروازهبان جوان تيم در نظر گرفتهايم، بسيار فشــرده و قدرتي است. من سالها در فوتبــال ايران كار كردم و كار كردن در شرايط سخت را خيلي دوست دارم. براي فصل هفدهــم 4 دروازهبان جــوان اما با تكنيك داريم. همه ما با هم كار ميكنيم تا در فصل جديد ليگ بسيار خوبي داشته باشيم.» مربي دروازهبانهاي تيم فوتبال تراكتورســازي در رابطه با دروازهبان اول تيمش، فرزين گروسيان اينطور ميگويد: «فرزين دروازهبان جــوان و آيندهداري اســت. به هر حال قرار گرفتن در جريان بازي برايــش خيلي بهتــر خواهد بود و در اردوي تهــران هم 3 بــازي تداركاتي خواهيم داشــت كه اين 3 بــازي بهترين شــرايط براي امتحان گرفتــن از فرزين گروســيان اســت.» او ميداند كه فصل ســختي در انتظار شان اســت: «با توجه به چند سالي كه در ايران بودم، نسبت به تيمهاي باشگاهي ايراني اطالعاتي دارم. تراكتورســازي هم تيم پرطرفداري است و خيلي دوســت داشتم روزي در اين تيم مربيگري كنــم. كار ما در فصل هفدهم با توجه به محروميتي كه داشــتيم، سخت اســت اما كامال مطمئنم كــه بازيكنان تراكتورسازي آماده قهرماني در ليگ برتر هســتند و اميدوارم با حمايت هواداران بتوانيم بهترين نتيجه را كســب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.