مرزبان سرمربي آلومينيوم اراك شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضا مرزبان سرمربي فصل گذشته خونه به خونه كه در ميانه راه از اين تيم جدا شده بود، از سوي باشگاه آلومينيوم اراك بهعنوان سرمربي فصل آينده اين تيم انتخاب شد. باشگاه آلومينيوم اراك ضمن انتشار اين خبر اعالم كرد كه بعد از بررسي گزينههاي مختلف سرمربيگري و مذاكرات با برخي گزينهها مرزبان را بهعنوان سرمربي اين تيم در فصل آينده معرفي خواهد كرد. مرزبان فصل گذشــته در خونه به خونه موفق به كسب سهميه ليگ برتر نشد اما دو فصل پيش موفق شد پيكان را با كسب نتايج درخشان خيلي زود ليگ برتري كند. همچنين در اين جلسه مقرر شد آقايان محمدي و بهاري از اعضاي هيات مديره باشــگاه آلومينيوم اراك براي پيگيريهاي الزم به منظور تحقق بودجه مورد نظر مرزبان جلســاتي را با مديرعامل مجموعــه آلومينيوم برگزار كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.