امروز جلسه هيات مديره ملوان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اعضاي هيات مديره باشگاه ملوان روز پنجشنبه هفته جاري با حضور در بندرانزلي تشــكيل جلسه خواهند داد. در اين جلسه كه ساعت 17 در محل ميهمانسراي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران و به رياست دكتر احمد دنيامالي (رييس هيات مديره باشــگاه) برگزار ميشــود، اعضا درباره موضوعات مهمي همچون برنامه آكادمي باشگاه، بررسي پروندههاي خارجي، موضوعات حقوقي باشگاه و همچنين شرايط تيم فوتبال بزرگساالن به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. در اين جلسه تمامي اعضاي هيات مديره باشگاه و همچنين مهندس رضاييان (مديرعامل باشــگاه) حضور خواهند داشــت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.