امضای تفاهمنامه همكاري ميان سپاهان و گسترش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هوشــنگ نصيرزاده مديرعامل باشگاه گسترش فوالد تبريز ديروز به دفتر باشگاه سپاهان رفت و ضمن بازديد از قسمتهاي مختلف باشگاه با محسن طاهري مديرعامل باشــگاه زردپوش اصفهاني ديدار و گفت و گو كــرد. در اين ديدار مديــران عامل دو باشگاه در رابطه با مسائل مختلف با يكديگر گفتوگــو و تبادل نظر كردنــد. همچنين در اين جلســه بر سر امضاي تفاهمنامه دو جانبه ميان دو باشگاه مذاكره و توافق الزم انجام و اين تفاهمنامه همكاري تنظيم و به امضاي مشترك طاهري و نصيرزاده رسيد. همكاري در زمينــه آكادمي فوتبال، تبادل بازيكن در رشــتههاي مختلــف، برگزاري ديدارهاي دوســتانه بين تيمهاي ورزشي باشگاه در ردههاي مختلف سني، همكاري در برپايي اردوهــاي تداركاتي و در اختيار گذاشتن امكانات ورزشي فيمابين براي اين منظور و همكاري در ساير زمينهها از جمله بندهاي اين تفاهمنامه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.