مكاني:ميتوانمبهتريندروازهباننروژشوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سوشا مكاني كه باوجود دوري دو ساله از فوتبال ايران هميشه در صدر اخبار قرار دارد در مورد شــرايطش در ليگ نروژ و قرارداد با استروم گودســت اينطور حرف ميزند: «من با باشــگاه قرارداد دارم و به قراردادم پايبند هســتم. بد نيســت كه بدانيد بازي قبلي در فهرســت 81نفره تيم حضور داشتم و براي بازي بعد هم همين شرايط هست. همه اينجا به من اعتماد دارند و ميخواهم خودم را ثابت كنم. تا نيمفصل در استروم گودست هستم و بعد از آن براي ادامه يا عدم همكاري جلســه داريم تا ببينيم چه اتفاقي خواهد افتاد. اينجا بــه من اعتقاد كامل دارند ولي تنها مشــكل مــن قرارداد كوتاه مدت قرضي بود كه كار را برايم سخت كرد و اجازه نداد كه بازي كنم.» او حرفهايــش را اينطور ادامه ميدهد: «در نروژ همه اين اعتقاد را دارند كه من ميتوانم بهترين دروازهبان ليگبرتر اين كشــور شوم. تمركزم روي آمادگي صددرصد خودم است و حتي وقتي ايران بودم هم بهترين تمرينها را انجام ميدادم. كامال آماده هســتم، آنقدر خوب تمرين كردم كه وقتي به نروژ برگشتم خيلي سريع در فهرست اين تيم قرار گرفتم. از آقاي ســيدي عزيز تشكر ميكنم به خاطر زحمتــي كــه در كل دوران فوتبالــم برايم كشيدهاند، چه از نظر فني و چه از نظر فكري و مشاوره در اين سالها كنارم بودند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.