ترابزون هم به جمع مشتريان سردار اضافه شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهاجم تيــم ملي كشــورمان اين بار مورد توجه يكــي ديگــر از پرطرفدارترين تيمهــاي تركيه قرار گرفته اســت. در چند روز اخير رسانههاي تركيهاي از عالقه باشگاه بشيكتاش تركيه به جذب سردار آزمون خبر داده بودند. اين بار يك ســايت تركيهاي از عالقه يكي ديگر از باشــگاههاي پرطرفدارتر تركيه براي اســتخدام ايــن بازيكن خبري منتشــر كرده است. يك ســايت تركيهاي در گزارشــي با عنوان «ســورپرايز آزمون» مينويســد: «تيم فوتبال ترابزون اسپور كه قصد دارد خود را براي فصل پيشرو تقويت كند، ســردار آزمون، مهاجم ايراني روستوف را براي تقويت خط حمله خود مدنظر دارد. ترابزون اسپور پس از اينكه از جذب بازيكناني همچون جوراج كوچكا، گري مدل و زالتكو يانوزوويچ مطمئن شده، حاال به دنبال جذب يك مهاجم است و در اين باره قيمت سردار آزمون را جويا شــده اســت.» سردار آزمون كه قيمــت او را در نقلوانتقــاالت 10 الي 11 ميليون يورو تخمين زدهاند، مورد توجه تيمهاي ليورپول، التزيو و وســتهام هم قرار دارد. اين در حالي اســت كه مهاجم جوان تيم ملي فوتبال كشورمان مقصد نهايي خود را انتخاب كرده و قصد دارد فصل آينده براي روبين كازان بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.