پنج ستاره قهرماني زير ۳2 سال آسيا در سال 2016

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كنفدراســيون فوتبال آسيا سردار آزمــون را در بيــن پنج بازيكن ســتاره فوتبال آســيا و جهان قــرار داد كه در دورههاي قبل مسابقات زير 23 سال آسيا درخشيدند. مسابقات مقدماتي قهرماني زير 23 ســال فوتبال آسيا، از چند هفته ديگر آغاز ميشود و 0۴ تيم به رقابت با يكديگر ميپردازند. سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا در آستانه آغاز اين رقابتها بــه پنج ســتاره فوتبال آســيا پرداخت كه در دو دوره گذشــته ايــن رقابتها توانستند تواناييهاي خود را نشان دهند و اكنــون جزو بازيكنان موفق هســتند. ای اف ســی ســردار آزمون را بهعنوان يكي از پنج ستاره كنوني جهان انتخاب كــرد كه در دوره گذشــته اين رقابتها توانســت به تيم ملي فوتبال ايران كمك كند. در سايت ای اف سی درباره آزمون آمده است: «سردار آزمون در حال حاضر ســتاره و اولين مهاجم تيم ملي فوتبال ايران است كه در رقابتهاي زير 23 سال 2016 عضوي از تيم ايران بود و توانست آقاي گلي مشــترك ايــن رقابتها را به دست بياورد. تيم ملي ايران در مسابقات قهرماني 2016 قطر موفق به زدن پانزده گل شــد. او در آن سال با 20 سال سن در وضعيت خوبي قرار داشــت، چرا كه پيش از آن در رقابتهاي جام ملتهاي آسيا 2015 شركت كرده بود. ای اف سی همچنيــن در گزارش خود به يوياكوبو از ژاپن، عمر خريبين از سوريه، جمي مك الرن از اســتراليا و وانــگ يي جو از كره جنوبي اشاره كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.