الريان با مرد يخي ادامه ميدهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســتاره ســابق دانماركيها و يكي از مطرحترين مربيان شاغل در حاشــيه خليج فارس قرارداد خود را بــراي يك فصل ديگر با قطريها تمديد كرد.

ميشل الدروپ ستاره ســالهاي نه چندان دور فوتبال دانمارك و يكــي از مطرحترين و در عين حال گرانقيمتترين مربيان شــاغل در باشگاههاي حاشــيه خليج فارس با وجود فصل نه چندان خوبي كه با الريان در ليگ ســتارگان قطر و ليگ قهرمانان آسيا پشت سر گذاشت همچنان مهر تاييد ســران باشگاه الريان را روي برگه قرارداد خود ديد تا براي يك فصل ديگر در دوحه ماندني شود. يكي از رسانههاي قطري در اين باره مينويســد: «ميشــل الدروپ يا همــان مرد يخي نيمكت الريــان وارد دوحه ميشــود تا ضمن تمديد قــرارداد خود زمينه آغاز تمرينــات پيش فصل و برپايي اردوي آمادهســازي در اتريش را فراهم كند. بازگشت الدروپ به تمامي شايعات پيرامون كوچ اين مربي از قطر پايان ميدهد تا خيال طرفداران الريان از بابت نيمكت رهبري اين تيم آسوده باشد.»

الدروپ فصل قبل در حالي از ميانههاي نيمفصل نخســت هدايت مدافــع عنوان قهرماني قطر را در دســت گرفت و جانشــين خورخه فوســاتي شد كه نه تنها هيچ جام داخلي به دست نياورد بلكه در ليگ قهرمانان آسيا نيز پشت سر الهالل و پرسپوليس قرار گرفت و از صعود به مرحله حذفي ليگ قهرمانان آسيا بازماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.