بازديد ساكت از اردوي تيم فوتبال زير 16 سال ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس ســازمان تيمهــاي ملي از اردوي تيم فوتبال زير 16 ســال بازديد كرد. محمدرضا ســاكت بــا حضور در اردوي تيــم نوجوانــان زير 16 ســال ايران با كادر فنــي و بازيكنان اين تيم ديدار و گفت و گو كرد. ســاكت خطاب به بازيكنان تيم نوجوانان زير 16 ســال ميگويد: «اين يك مقطع تاريخي براي شماست. افرادي كه توسط چمنيان به فهرست دعوت شــدهاند هميشه امكان حضور در تيمهاي ملــي را دارند و اين يك شروع بســيار خوب است. نام شما اصطالحا ثبت شــد و همه 20 ســالي كه در آينــده طي خواهيــد كرد جزو چهرههاي مدنظر هستيد. اولين توصيه من اين اســت كه شــكرگزار خداوند، خانــواده و مربيان تان باشــيد كه بين ميليونها جــوان انتخاب شــده ايد و اينجا هســتيد.» تيــم نوجوانان خود را براي رقابتهاي پيش رو آماده ميكند و فدراســيونيها در تالش هســتند با حمايت همه جانبــه از اين تيم بتوانند نتايج خوبي در رقابتها كســب كنند. اين تيم از ظرفيت خوبي برخوردار است و بازيهاي قبلي اين تيم به خوبي نشان ميدهد ميتواند با حمايت بيشتر، نتايج قابل قبولي را كسب نمايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.