موتكو: در پاييز با ايران ديدار ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس اتحاديه فوتبال روســيه گفت كه هنوز قرارداد بازي دوســتانه با ايران به امضا نرسيده اســت. معاون نخســت وزير روسيه كــه در عين حال رياســت اتحاديــه فوتبال اين كشــور را بــر عهده دارد، خبــر داد تيم روسيه در آســتانه برگزاري بازي دوستانه با تيــم ملي ايران قــرار دارد. ويتالي موتكو در اين باره ميگويد: «تيم ملي روســيه دو بازي دوســتانه برگزار خواهد كرد. ســرمربي تيم ميخواهد كه شــاگردانش با يك تيم آسيايي و يك تيــم آمريكايي بازي كننــد، چون بر اين باور اســت كه روسيه بايد تقابل با سبك بازيهــاي متفاوت را تجربه كند. ما برنامهاي بــراي بازي با ايران در پاييز پيشرو داريم اما هنوز قراردادي (بين اتحاديه فوتبال روســيه و فدراســيون فوتبال ايران) به امضا نرسيده اســت. بازي با تيم ملي ايران در ورزشــگاه لوژنيكي مسكو برگزار نخواهد شد و ورزشگاه ديگــري را براي اين بــازي انتخاب خواهيم كرد. تيم ملي روسيه پيش از اين در ديداري دوســتانه در ماه فوريه در ابوظبي امارات به مصــاف ايران رفته و با نتيجه يك بر صفر تن به شكســت داده بود. روسها اما در گذشته سه بار برابر تيم ملي ايران قرار گرفتهاند و در هر سه مورد به پيروزي رسيدهاند كه عبارتند از: پيــروزي 2 بر يــك در بازيهاي المپيك در ســال ،1976 برتري يك بر صفر در سال 1978 و برد 2 بر صفر در سال .1985

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.