عربشاهي: طارمي و رضاييان دوسال پيش كجا بودند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ضياعربشاهي در خصوص اينكه به نظر ميرســد طارمي ديگر تمايلي به ماندن در پرسپوليس ندارد و به نوعي بي ميلي نشان ميدهد، گفت: «در فوتبــال ايران همه در يك سطح هستند. 100 بازيكن اول با 100 بازيكن دوم يك كيفيت دارند. حســن بيت سعيد كه به استقالل آمده 50 درجه فوتبال او فرق خواهد كرد چرا كه 100 هزار هوادار او را حمايــت ميكند و كامال مطرح خواهد شد. طارمي و امثال رامين رضاييان دو سال پيش كجا بودند؟ يعني اين بازيكنان با اين ســن كه جوان هم نبودند آنقدر فوتبالشان تحول پيدا كرده كه شــرايط امروز را پيدا كنند.»

وي افزود: «طارمي ســه ســال پيش هم همين كيفيت را داشــت اما به واسطه پرســپوليس مطرح شــد. اگر در دو سال قبل هم در تيم ســابقش بود كســي او را نميشــناخت. متاســفانه آنهــا جنبه اين مســاله را ندارند. اگر با خودشــان خلوت كنند ميبينند كه دو سال قبل كجا بودند. مگر رضاييــان در راهآهن نبــود چطور در پرسپوليس به اين جايگاه رسيد. او رشدش را كرده بــود و بازيكن جوان نبود كه هنوز شكوفا نشده باشد. فقط به واسطه حضور در پرسپوليس مطرح شــدند. باز هم ميگويم ايــن بازيكنان وقتي به پرســپوليس آمدند 16 سال نداشتند كه بگوييم بعد از دو سال رشد كردند و بزرگ شدند بلكه آنها سنشان باال بود و كيفيتشان زياد فرقي نكرد ولي به واسطه پرسپوليس مطرح شدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.