مصدوميت ناشي از خستگي مليپوشان؛ اول انصاري، حاال اميري

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

داشــتن بازيكن زيــاد در تيم ملي هميشــه هم خوب نيست و پرسپوليس طي ســالهاي اخير بعضا از اين مساله رنج برده اســت. ملي پوشان پرسپوليس كه بعد از بازي با لخويا با فاصلهاي كوتاه بــه اردوي تيم ملي رفتنــد با يك هفته تاخيــر در تمرينات پيــش فصل حاضر شدند اما به نظر ميرسد زمان استراحت شــان كافي نبوده است. هنوز 10 روز از شــروع تمرينات نگذشته بود كه محمد انصاري مصدوم شــد و حاال نوبت وحيد اميــري ديگر مليپوش ســرخ هاســت كه مصدوم شــده و وضعيت نامشخصي دارد. هر چند شــايد مصدوميت هر دو بازيكن جدي نباشــد و آنها بعد از مدتي كوتــاه به تمرينــات گروهــي برگردند امــا اين مصدوميتها نشــانه بدي براي پرســپوليس و برانكو است و شايد بهتر بود پروفسور استراحت بيشتري براي اين نفرات در نظر ميگرفت.

در واقع پرسپوليسيها بعد از پايان ليگ بيش از سه هفته درگير رقابتهاي ليــگ قهرمانان بودنــد و وضعيت براي مليپوشــان بدتر هم بود چرا كه آنها در طول يك ســال اخير به اندازه سه هفته هم استراحت نداشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.