قاب ويژه؛ مهندسي براي آقاي گل جديد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با جديتر شــدن داســتان انتقال مهدي طارمــي به يونــان و جدايياش از پرســپوليس نگاهها به منشــا جديتر و ســختتر خواهد بود. منشــا كه گفته ميشــود پنالتي زن اول پرسپوليس در فصل پيــش رو خواهد بود در پيكان 15 گل زد و در راه آقــاي گلــي ليگ دنبال طارمــي بود كه البته قافيــه را باخت اما شــرايط براي او در تيــم جديد ميتواند متفاوت باشــد. مطمئنا درصورت جدايي طارمي، منشا اميد اول گلزني پرسپوليس و آقاي گلي ليگ اســت. هر چند تطابق با شــرايط تيم جديد و ســختتر شدن اليههاي دفاعــي حريفان كار اين مهاجم نيجريهاي را ســخت ميكند اما گادوين با نمايش اميدوار كننــده در كيف ثابت كرد ميتوانــد مهاجم دلخــواه برانكو و هواداران پرسپوليس باشد. اما جالبترين صحنه بعد از گلزني او شكل گرفت كه با مســلمان در آغوش يكديگر قرار گرفتند. محســن مســلمان كه فصل قبل تالش زيادي كرد تــا صميميترين همبازياش را آقــاي گل كند امســال احتماال همان نقش را براي منشا بازي خواهد كرد و اين همكاري ميتواند منجر به اتفاقات خوبي براي پرسپوليس وخط آتش سرخها شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.