ناهماهنگي باشگاه و برانكو؛ طاهري قول محرمي را به اميد داده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با اينكــه اردوي تيم اميــد دو روز قبل شــروع شــد اما صادق محرمي تنها عضو پرسپوليســي اين تيــم در اردوي تيم باشــگاهياش در اوكراين حاضر بود. با اين حال مســووالن فدراســيون و تيم اميد ميگويند اســتقالل و پرسپوليس با تيم اميد همــكاري خواهند كرد. جالب اينكه سرپرســت تيم اميد گفته باشگاه پرسپوليس براي حضور صادق محرمي در تمرينات اين تيم قول مساعد داده است. در واقع به نظر ميرسد با وجود مخالفت برانكو براي از دســت دادن بك راســت اصلي تيمــش در اين مقطع حســاس، طاهري به تاج و فدراسيون نشينها قول همكاري داده اســت. حاال اينكه محرمي در ميانــه اردوي اوكراين برگــردد و به تمرينات تيم اميد اضافه شود يا بالفاصله بعد از بازگشت از اوكراين به تمرينات اين تيم برود هنوز مشــخص نيســت. اخوت سرپرســت تيم اميد در واكنش به اينكه برانكو گفته صــادق محرمي به تيم ملي اميد نميرود میگويد: «بايد از باشــگاه پرســپوليس در اين باره استعالم بگيرم. علياكبر طاهري مديرعامل پرســپوليس قــول داده اين بازيكن در تمرينات حاضر شــود.» وي در مصاحبه ديگــري گفته است:«سرپرست باشگاه پرسپوليس به ما قول همكاري داده و ما به صحبت برانكو كاري نداريم و اينكه مديريت باشگاه چه گفته است برايمان مهم است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.