ربروف: ليگ آسيا با اروپا تفاوت زيادي ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســرمربي اوكرايني االهلي بعد از ورود به جده طــي چند روز گذشــته با جديت كارش را دنبــال ميكند و در پي ســاختن تيمي اســت كه ضمن جدال براي قهرماني ليــگ عربســتان در ليگ قهرمانان آســيا هم پرســپوليس را از پيــش رو بردارد و به مرحله نيمهنهايي برســد. ربــروف با تاخير بــه جده رفت اما از وقتي كار را در دســت گرفته باشــگاه االهلي دنبال برآورده كردن تمام خوستههاي اوست. سرگي ربروف، در نشست خبري كه براي معارفه او در باشگاه االهلي عربســتان برگزار شــد درباره ديدار خود در يك چهارم نهايــي ليگ قهرمانان آســيا مقابل پرســپوليس گفت: «من در مسابقات ليگ قهرمانان اروپا شركت كردم و به نظرم اختالف زيادي ميان ليگ قهرمانان اروپا با آسيا وجود ندارد.»

وي افزود: «ما تجربــه و مهارت كافي براي حضور در ليگ قهرمانان آسيا را داريم. با مديريت باشگاه كار خواهيم كرد تا براي ديدار پيش روی خود مقابل پرسپوليس در آسيا آماده شــويم و به هدف موردنظرمان برسيم.»

ديدار رفت پرســپوليس بــا االهلي در مســقط به ميزباني نماينده كشــورمان در تاريــخ 31 مرداد برگزار ميشــود و ديدار برگشــت اين دو تيم در تاريخ 21 شهريور در ابوظبي برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.