پيشنهاد باالي اوراواردز تاييد شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهاجم گلزن پرسپوليس در بخشي از حرفهايش گفته بود به تيمهاي آســيايي فكر نميكند و براي او پول اهميــت چنداني ندارد. او به اين نكته اشــاره كرده كه يكي از تيمهاي آسيايي به او پيشــنهادي نجومي داده كه همين حاال در بين 8 تيم برتر ليگ قهرمانان حاضر اســت و يكي از داليلي كه دوست نداشته به آن تيم برود اين بوده كه ممكن است اين تيم در ادامه رقابتهاي ليگ قهرمانان مقابل پرسپوليس قرار بگيرد.

طي يك ماه گذشــته درباره پيشنهادهاي چيني و ژاپني به اين بازيكن شــايعاتي به گوش ميرسيد اما به نظر ميرسد يكي از آنها واقعا جدي بوده است. البته از آنجايي كه دو تيم چيني و دو تيم ژاپني در اين مرحله از ليگ قهرمانان حضور دارند كار كمي سخت ميشود.

در حال حاضر اوراواردز و كاوازاكي فرونتال از ژاپن و گوانگ ژو اورگراند و شانگهاي چين در ليگ قهرمانان باقي ماندهاند كه با توجه به مطرح شدن نام اوراواردز به نظر ميرســد اين تيم ژاپني واقعــا طارمي را با مبلغ بااليي ميخواسته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.