بازي با االهلي ساعت03:02

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تا كنون ســه بار زمان بازي رفت پرســپوليس مقابل االهلي تغيير كرده اســت. ابتدا باشگاه پرســپوليس اعالم كرد ايــن بــازي ســاعت 22 برگزار ميشود اما اخبار اي اف سي اعالم كرد ســاعت مسابقه 20:30 اســت. دوباره گفته شــد اين ديدار ساعت 22:30 به وقت محلي برگزار خواهد شــد اما در تازهترين خبر زمان بازي 20:30 است. بنابر اعالم كنفدراسيون فوتبال آسيا و به دليل مســائل مربوط به پخش زنده تلويزيوني، ديدار رفت پرســپوليس و االهلي عربســتان از مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا روز سهشنبه 31 مردادماه، ســاعت 20:30 به وقت تهران در مسقط برگزار ميشود. با اين حساب پرسپوليس حتما مشكل گرماي هوا و شرجي را احساس خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.