جوانها دنبال ويزا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســعيد حســينپور، محمدامين اسدي و احسان حســيني سه بازيكن اميد هســتند كه قرارداد خــود را به تازگي با پرســپوليس ثبــت كردند تا بتوانند براي تيم بزرگساالن بازي كنند اما مشكالت اداري سبب شده تا نتوانند همراه با ساير شــاگردان برانكو ويزاي اوكرايــن را دريافت كنند. ســرمربي پرسپوليس از مسووالن باشگاه خواسته هر چه زودتر رواديد اين سه بازيكن را صادر كنند تــا بتوانند به اوكراين رفته و با تيم تمرين كنند. گفته ميشود در صورت حل اين مشكل، آنها ظرف 24 ساعت آينده به اوكراين ميروند در غير اين صورت در تهران بهطور اختصاصي تمرين خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.