دعوت بشار به تيم اميد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بشار رســن بازيكن جوان عراقي كــه با پرســپوليس قرارداد دو ســاله امضا كرده توســط ســرمربي تيم ملي فوتبال اميد كشــورش براي حضور در انتخابي جام ملتهاي آســيا به اردوي اين تيم دعوت شــد. تيم ملي فوتبال اميد عراق با تيمهاي عربستان، بحرين و افغانســتان همگروه شده و قرار است از نهم جوالي 18( تير ماه) تا پانزدهم هميــن ماه 24( تير) در عربســتان به مصاف حريفان خود برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.