اميري منتظر امآرآي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از محمــد انصاري حاال وحيد اميري هم مصدوم شده و بعد از غيبت در بازي با كولوس منتظر جواب امآرآي اســت. اميري در تمريــن صبح ديروز هم شــركت نكرد. از طرفي حميدرضا طاهرخانــي كــه در بازي بــا كولوس مصدوم شد ديروز در تمرينات گروهي شركت كرد و مشكلي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.