اسكواش به بخش نمايشي المپيك جوانان ٨١٠٢ اضافه شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ورزش اســكواش بهعنــوان يكــي از رشــتههاي ورزشي نمايشــي به بازيهاي المپيك جوانان 2018 اضافه شــد. رشته ورزشــي اســكواش در بازيهاي المپيك جوانان 2018 در بوينس آيرس به صورت نمايشي حضور دارد. در بازيهاي المپيك 2018 فستيوالهاي ورزشي برگزار ميشود كه در اين فســتيوالها رشتههاي ورزشي خاصي به صورت نمايشــي حضور دارند تا آگاهي مــردم از آنها افزايش يابد. با توجه به جلساتي كه مسووالن فدراسيون جهاني اسكواش و مســووالن فدراسيون اسكواش آرژانتين داشــتند، اين تصميم گرفته شد تا اســكواش يكي از ورزشهاي نمايشــي در المپيــك جوانان 2018 باشــد. رييس فدراســيون جهاني اسكواش با ابراز رضايت از اين اتفاق گفت: «ايــن گامي مهم براي ورزش اســكواش است و ما اميدواريم كه با اين پيشــرفت بتوانيم در آينده به المپيك اصافه شــويم. ما معتقديم كه ورزشكاران اســكواش در جهان از بهترين ورزشكاران هستند و ما ميتوانيم از فرصتي كه برايمان پيش آمده به بهترين شكل استفاده كنيم.» اين تصميم در حالي گرفته شده كه كميته بينالمللــي المپيك در رويدادهاي مختلف رشتههاي مختلف را آزمايش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.