تمام سكوهاي غرب آسيا در اختيار شطرنج بازان ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نمايندگان شــطرنج ايــران به مقام قهرمانــي بخش آزاد و زنــان رقابتهاي شــطرنج غرب آســيا دســت يافتند. در اين رقابتها اســتاد بــزرگ اميررضا پور رمضانعلي در بخش آزاد و در پايان نهمين دور با 7 امتياز قهرمان غرب آسيا شد.

آرين غالمــي، پويا درينــي، پرهام مقصودلو، امين طباطبايي و هادي قرباني به ترتيب در ردههاي دوم تا ششــم قرار گرفتند. نمايندههاي عراق و ســوريه تنها بازيكنان غير ايراني ايــن رقابتها بودند كــه به ترتيب در جايــگاه 18 و 22 قرار گرفتنــد. در بخش زنان هــم مبينا علي نســب با كســب 7/5 امتياز قهرمان شد. ســارا خادم الشــريعه هم بهعنوان نايب قهرماني دست يافت.

ميترا حجازي پور، آناهيتا زاهديفر، پروا بهزاد نظيف، سيده فاطمه هاشمي و مطهره اســدي نيز به ترتيب در ردههاي سوم تا ششم ايستادند.

نماينده عراق 17 و شــطرنج باز زن عراق 19 شدند.

اين رقابتها در دو بخش آزاد با 30 شــطرنج باز آقا و زنان با حضور 20 زن از تاريخ 9 تــا 17 تير ماه به ميزباني تهران برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.