خديور به فينال رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دونده ســرعتي ايران به فينال ماده 400 متر رقابتهاي آسيايي رسيد.

در دومين روز از رقابتهاي دووميداني قهرماني آســيا، علــي خديور بــا ثبت زمــان 46/24 ثانيــه از مرحله تكرار نيمهنهايي بــه فينال دوي 400 متر راه يافت. اين نتيجه در حالي به دست آمد كه به خاطر خطايي كه اتفاق افتاد مرحله نيمهنهايي اين ماده تكرار شد.

اين تكرار باعث شــد تا تيــم چهار نفره دوي 4 در 100 متر امدادي از حضــور در رقابتهاي اين ماده انصراف دهد. مســابقه 4 در 100 متر امدادي صبح ديروز برگزار شــد كه بــا توجه به اتفاقي كــه در ماده 400 متــر افتاد و ضرورت حضور خديور در تكرار مســابقه نيمهنهايي، تيم ايران مجبور به انصراف شد.

همچنين سحر ضيايي يكي ديگر از نمايندگان ايران در اين رقابتها بود كه بــا پرتابي به طول 4/89 متر در مرحله مقدماتي به كار خود پايان داد و از راهيابي به فينال بازماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.