همگروهي ايران با پاكستان، عراق و چين تايپه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

گــروه بندي مســابقات واليبال قهرماني مردان آسيا 2017 مشخص شد و تيم ملی واليبال ايران در مرحله مقدماتی با چين تايپه، پاكســتان و عراق همگروه شــد. نوزدهمين دوره رقابت های واليبــال قهرمانی مردان آســيا به ميزبانــی اندونــزی برگزار خواهد شــد. قرعه كشی اين دوره از مسابقات روز گذشته برگزار شد و تيم ملی واليبال ايران در مرحله مقدماتي با تيم های چين تايپه، پاكســتان و عراق در گروه دوم رقابت ميكند. 16 تيم در اين مسابقات شركت ميكنند كــه در چهار گــروه دور مقدماتي به مصاف يكديگــر ميروند. گروه بندی مرحلــه مقدماتــی نوزدهمين دوره مســابقات قهرمانی مردان آســيا به شــرح زير است: گروه :A اندونزی – قطر – قزاقســتان – عربستان، گروه :B ايران – چين تايپه – پاكستان – عراق، گروه :C ژاپن – كره جنوبی – ويتنام – سريالنكا، گروه :D استرليا – چين – تايلند – هنگ كنگ

نوزدهميــن دوره رقابــت هــای واليبــال قهرمانی مردان آســيا از 2 تا 11 مردادماه به ميزبانی اندونزی برگزار خواهد شــد و تيم ملي زير 23 ســال به نمايندگي از ايــران با هدايت خوان سيچلو در اين رقابتها شركت ميكند. تيم ملی ب واليبال ايران در هجدهمين دوره اين مسابقات كه به ميزبانی تهران برگزار شــد، با هدايت پيمان اكبری به مدال نقره و عنوان نايب قهرماني رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.