حذف تيم كامپوند مردان در كاپ آسيايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم كامپوند مردان ايران در كاپ آسيايي چين تايپه در نخستين ديدار رقابتهاي تيمي با شكست برابر تيم تايلند، حذف شد.

در ادامه رقابتهاي مرحله ســوم تيروكمان كاپ آسيا كه در رشتههاي ريكــرو و كامپوند زنان و مردان در چين تايپه در حال برگزاري اســت، تيم كامپوند بانوان با تركيب فرشــته قرباني، افسانه شفيعي و پريســا براتچي در مرحله يك چهارم تيم ســنگاپور را با نتيجه 227 بر 211 شكست داد و راهي مرحله نيمهنهايي شــد. تيم بانوان در ايــن مرحله با نتيجه 230 بــر 223 از تيم چين تايپه شكست خورد و از راهيابي به مرحله فينال بازماند.

تيم بانوان در مرحله ردهبندي براي كسب مدال برنز به مصاف تيــم مالزي و ميكس تيم كامپوند نيز با تركيب اسماعيل عبادي و پريسا براتچي در همين مرحله براي كسب مدال برنز به مصاف تيم چين تايپه ميروند كه اين مســابقه امروز 17( تير ماه) برگزار ميشود.

همچنين تيم كامپوند مردان با تركيــب مجيد قيدي، امير كاظمپور و اســماعيل عبادي در اولين ديدار از رقابتهاي تيمي و در مرحله يك چهارم در مصاف با تيم تايلند با نتيجه 229 بر 222 برابر تيم تايلند بازي را واگذار كرد و از دور رقابتهاي تيمي حذف شد.

فرشته قرباني و اسماعيل عبادي براي كسب مدال طال يا نقره در بخش كامپوند انفرادي عصر امروز (شــنبه) به مصاف حريفان خود ميروند. فرشته قربانــي در مرحله فينال برابــر تيم هند رقابت دارد و اســماعيل عبادي با كماندار مالزي ديدار ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.