تمجيد بوسكتس از كاسميرو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ســرخيو بوســكتس، هافبك دفاعي اسپانيايي بارسلونا از همتاي برزيلــياش در رئال مادريد تمجيد كرد و او را يكي از بهترين بازيكنان حال حاضر دنيا در پســت خودش دانست. اهميت كاسميرو براي رئال مادريــد در ماههاي اخير بخصوص در فينال ليگ قهرمانــان اروپا كه يكــي از 4 گل رئال را به يوونتوس زد، بيش از پيــش براي همه ثابت شــد و در اين مدت افراد زيادي از جمله ماسيميليانو آلگري سرمربي يــووه به تمجيــد از او پرداختهاند. اكنــون هم ســرخيو بوســكتس او را مــورد تحســين قــرار داده است. بوســكتس كه در تعطيالت تابســتانياش به قطر ســفر كرده اســت گفت: «هافبكهــاي بزرگ فراواني در دنيا هستند كه هر كدام سبك بازي منحصر بفرد خودشان را دارند. االن من دو نفر را بهعنوان بهترين هافبكهــاي دنيا مد نظر دارم اما در ميان آنها به كاســميرو اشــاره ميكنم چون كارش را واقعاً خوب انجام ميدهد. نفر ديگر برونو است كه او هم سال فوقالعادهاي را در ويارئال تجربه كرد. انگولو كانته و همتيمــياش نمانيا ماتيچ هم در چلسي فوقالعاده بودهاند، همينطور آندر هــررا در منچســتريونايتد.» بوسكتس ميگويد كه در موفقيت يك بازيكن، تواناييهاي انفرادي او تنها فاكتور تعيين كننده نيست. او ادامه داد: «در اين سطح از رقابتها الزمههاي رسيدن به موفقيت زياد هستند. موفقيت يك بازيكن به اين بســتگي دارد كه فرصت به دست آورد، ســختكوش باشد و مربياش بــه او نياز پيدا كند. زماني كه تمام ايــن فاكتورها كنار هم قرار بگيرند حاصلش بازيكن موفقي ميشود كه من اميدوارم تعداد زيادي از آنها از الماسيا بيرون بيايند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.