روني‌با‌احترام‌از‌منچستريونايتد‌مي‌رود‌

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشگاه منچســتريونايتد ميخواهد رونــد مذاكرات براي انتقــال وين روني به اورتون طوري باشــد كــه او بهعنوان بخشــي از مبلغ انتقال روملو لوكاكو به اولدترافورد تلقي نشــود و به اين ترتيب احترام او حفظ شود.

روني در سال 2004 با 27 ميليون پوند از گوديســون پارك به اولدترافورد رفــت و گرانترين بازيكــن جوان تاريخ فوتبــال شــد. تيــم ژوزه مورينيو براي آمادگي پيشفصــل فردا بــه كاليفرنيا ميرود امــا احتماال رونــي در انگليس ميماند تا بازگشــت به اورتون را نهايي كند.

منابع يونايتد بــه ESPN گفتهاند باشــگاه ابتدا روني را بهعنوان بخشي از قرارداد بــراي متقاعدكــردن اورتون به فــروش مهاجم بلژيكي پيشــنهاد كرده بود اما حــاال كه با انتقــال 75 ميليون پوندي لوكاكــو موافقت كرده، قصد دارد مهاجم خود را در ترانسفر جداگانهاي به اورتون بدهد. كســي كه در اين 13 سال بازي در يونايتد تمام افتخارات موجود را حداقل يك بار به دســت آورده و ركورد سر بابي چارلتون بهعنوان بهترين گلزن تاريخ منچســتر را شكسته، اسطوره اين تيم محسوب ميشــود و نبايد خروج او تحت الشعاع ورود گرانقيمت لوكاكو قرار بگيرد.

رونــي 31 ســاله در مــاه فوريــه احتمال انتقال به چين با آن قراردادهاي گرانقيمت را رد كرد چون ميخواست به تيم مورينيو كمك كند به اهدافش برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.