كلوپ: ليورپول براي خريد بازيكن عجله ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يورگــن كلــوپ، مربــي ليورپول ميگويد تيمش بــراي خريد بازيكن در پنجره نقل و انتقاالت تابستاني شتابزده عمل نخواهد كرد و منتظر پيدا شــدن فرصت جذب يك بازيكن و مهره مناسب خواهد ماند.

او كــه تــا االن تنهــا دو بازيكن – محمد صالح از رم و دومنيك ســوالنكه از چلســي - را خريده اســت، به باشگاه دســتور خريد نابــي كيتــا مهاجم بال اليپزيــگ را داده و به جذب يك مدافع ميانــي جديد هم اميدوار اســت. كلوپ به ســايت باشــگاه گفت: «البته بازار به صورت رســمي همين چنــد روز پيش باز شــده است. بله. قبول دارم كه خريد بازيكن در اين بازار كار ســختي اســت و شايد ســختتر و ســختتر هم شود بخصوص در انگليس اما ما تا همين االن هم خريدهاي خوبي انجام دادهايم. شايد شما نتوانيد اقداماتي كه ما تا االن انجام دادهايم را ببينيد اما در پشــت صحنه ما كارهاي فراواني كردهايم.

گاهي اوقات شما بايد صبور باشيد و اين دقيقا همان كاري است كه ما داريم انجــام ميدهيم؛ انتظار براي رســيدن فرصت مناســب و بعد از آن ببينيم چه ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.