گوانگژو پيشنهاد بارسا براي پائولينيو را رد كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه گوانگژو اورگراند چين اعالم كرد كه پيشنهاد 20 ميليون يورويي باشگاه بارســلونا براي خريــد پائولينيو را رد كرده است. از چندي پيش شايعاتي در خصوص احتمال دســت به كار شــدن بارسا براي جذب يك هافبك جديد شــنيده ميشد و ظاهرا اين باشــگاه هافبك برزيلي قهرمان ســابق چين را مد نظر دارد اما اين باشگاه قصــد دارد خريــد پائولينيــو را به صورت اقســاطي پرداخت كند كه اين موضوع به مذاق چينيها خوش نيامده است. در بيانيه باشــگاه گوانگژو اورگراند درباره پيشــنهاد بارسلونا آمده است: «پائولينيو كه ماه ژانويه ســال 2017 قراردادش را با ما تمديد كرد، بــراي آينده طوالني مدت باشــگاه بازيكن مهمي اســت. ما از باشگاه بارســلونا بابت پيشــنهادش به پائولينيو كه بــه او اعتماد به نفــس فراواني داد تشــكر ميكنيم اما برنامــهاي براي فروش بازيكــن ميانيمان نداريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.