رئال مدافع جديد خريد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مدافــع فصــل گذشــته اينتراخت فرانكفورت از فصل آينده پيراهن ســفيد رئال مادريد را بر تن خواهد كرد. باشــگاه رئــال بعدازظهر ديروز به طور رســمي از «خسوس وايهخو» رونمايي كرد، بازيكني كه دو سال پيش در ازاي 3/5 ميليون يورو از رئال ساراگوسا به خدمت گرفته بود و پس از اينكه يك فصل براي ساراگوســا به طور قرضي بازي كرد، فصل گذشته نيز به طور قرضي راهي اينتراخت فرانكفورت شد. اين مدافع 20 ساله كه عضو تيم زير 21 سال اسپانيا است، در مراسم معارفهاش پيراهن شــماره 3 را گرفت، پيراهني كه سالها بر تن پهپه بود، بازيكني كه پس از 10 ســال در اين تابســتان از جمع كهكشانيها جدا شد و به بشيكتاش تركيه پيوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.