عالمي:برگزاريشهرآوردقبلازفصلمنطقينيست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

خيليها برگزاري بازي شهرآورد قبل از شــروع فصل را عاقالنه نميدانند. ايمان عالمي مربي سابق اســتقالل در خصوص اين بازي اينطــور اظهارنظر ميكند: «اين بازي به هيــچ وجه منطقي نيســت و به ســود هيچ يك از دو تيم نيست. نه تنها به سود اين دو تيم نيست، بلكه حتي به سود فوتبال ايران هم نيست. اين بازي نميتواند كيفيت مطلوبي داشــته باشد و مربيان دو تيم عايدي از اين بازي نخواهند داشــت. همه تيمهاي ليگ برتــري در اين مقطع از فصل بازيهاي تداركاتي ميكنند اما با تيمهاي ليگ يكي، ليگ دويي و حتي ليگ سه. نه اينكه سنگينترين حريف آنها بشود حريف تداركاتيشــان. چه كســی تا حاال ديــده كه تيمهاي ليــگ برتري در كوران بدنسازي شان با هم ديدار تداركاتي كنند كه حاال دو تيم استقالل و پرسپوليس كه ســنگينترين حريفان هم هســتند با هم ديدار كنند؟ آيا تا به حال ديده شــده كه مثال اينتر و ميالن در دوران بدنسازي شان به خاطر بحثهاي مالــي و تبليغاتي مثال بروند در چين بــازي كنند؟ يا دهها مثال متناسب ديگر.»

عالمــي در ادامــه ميگويــد: «وقتي دو تيم در شــرايط مطلوب بدني هستند، مربيانشــان تركيــب تيمهــاي خــود را شناختهاند و تيمها در شرايط مسابقه قرار دارند، سطح كيفي شهرآوردها پايين است چه برســد به االن كه دو تيم در شــرايط مسابقه هم نيستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.