كارگرجم:استقاللهوشمندانهيارگيريكرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

كارگرجم يكي از پيشكسوتان استقالل معتقد اســت كــه يارگيريهــاي اين تيم هوشمندانه بوده است.

اين پيشكسوت قديمي در خصوص اين مساله اينطور اظهارنظر ميكند: «استقالل در اين فصل هوشمندانه و به دور از هياهوي رسانهاي نقل و انتقاالتش را انجام داد. آنها در هر پســتي كه دچار ضعف بودند بازيكن گرفتند و خريدهاي خوبي هم كردند. بيت ســعيد يكي از بهترين مهاجمــان كناري ســالهاي اخير فوتبال ايران اســت و آمار گلزني اين بازيكن نيز خيلي خوب اســت. شهباززاده هم كه يك مهاجم مركزي تمام عيار اســت كه آخرين ســالهايي كه براي استقالل به ميدان رفت گلهاي زيادي زد. او يك مهاجم باكس است با شم گلزني باال و ميتوانــد بر توان خط حمله آبيها اضافه كند. شجاعيان هم كه يك بازيساز تكنيكي است و ميتواند خأل هافبك بازيساز در اين تيم را پر كند.»

كارگرجــم در ادامه ميگويــد: «البته از پژمــان منتظــري و حضــور او در خط دفاعي اســتقالل نبايد بــه راحتي بگذريم. منتظري را ميتوان بهترين خريد اين فصل استقالل دانســت چرا كه قرار است يكي از حساسترين مناطق زمين كه در آن كمبود بازيكن با قدرت راهبري به چشــم ميآمد، با يكي از بهترينهاي اين پست پر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.