تمرين در دو نوبت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل كه به منظور گذراندن اردوي پيش فصل خود در ارمنستان به ســر ميبرد، ديــروز در دو نوبت تمرين كرد.

استقالل اردوي آمادهسازي خود در ارمنستان را از روز 12 تيرماه آغاز كرد و ايــن اردو تا 22 تير در ايروان ادامه خواهد داشــت. كادر فني آبي پوشــان روز پنج شــنبه را قدري به بازيكنان شان استراحت دادند تا آنها تمرينات خــود را در روزهاي بعد با روحيهتر دنبال كنند.

بر اساس برنامهاي كه كادر فني استقالل براي ديروز اين تيم در نظر گرفته بــود، بازيكنــان در دو نوبت صبــح و بعد از ظهــر تمرينات خود را دنبال كردند. شاگردان منصوريان صبح در ســالن وزنه زير نظر «ميك مك درمــوت» تمرينات بدنســازي شان را دنبال كردند و بعد از ظهر نيز به تمرينات هــوازي در زمين چمن پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.