فريبا امروز در اردوي آبيها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بهتاش فريبا، مدير فني استقالل كه از كادر فني استقالل اجازه گرفته و براي رســيدگي به امور شخصي در ايران مانــده بود، امروز (شــنبه) به اردوي آبيپوشان در ارمنستان اضافه ميشود. تمرينات استقالل ديروز در دو نوبت صبح و عصر پيگيري شــد و آبيپوشان زير نظر عليرضا منصوريان به انجام تمرينات پرداختند. همچنين قرار است جلسه هيات مديره استقالل با حضور اعضاي جديد روز دوشــنبه برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.