نام عاليشاه به فهرست تراكتورسازي اضافه ميشود؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميد عاليشــاه، بازيكن فصل گذشته پرسپوليس كه قصد داشت دوران خدمت سربازي خودش را در تراكتورسازي پشت سر بگذارد، به دليل محروميت اين باشگاه از ســوي فيفا نتوانســت در تركيب اين تيم به ميدان بــرود و يك نيمفصل بدون تيــم بود. با وجود اينكــه خبرها حاكي از پيوســتن ايــن بازيكن به فجر سپاســي داشــت، وی از روز گذشــته در تمرينات تراكتورســازي حاضر شــد تا به نوعي به شــايعات چند وقت اخيــر پيرامون خود پايان دهد. از طرفي با توجه به محروميت تراكتورســازي از نقل و انتقاالت تابستاني و عدم توانايي اين باشگاه در اضافه كردن نام بازيكن جديد به فهرست خود، حضور عاليشاه در تمرينات عجيب بود.

كاظــم محمــودي، سرپرســت تراكتورسازي دراين باره ميگويد: «عشوري قرار است براي حفظ آمادگي خود در كنار تراكتورســازي تمرين كند ولي وضعيت او براي پيوستن به تيم مشخص نيست و ابتدا بايد نظــر گلمحمدي در مورد اين بازيكن را جويا شــويم و در صورتي كه اين بازيكن مورد نياز كادرفني باشد، بايد مذاكره كنيم تا ببينيم شــرايط پيوستن به تراكتورسازي برايش فراهم است يا نه. بايد ببينيم چقدر از خدمت ســربازي عاليشــاه باقــي مانده اســت تا در صورت امكان او را نيمفصل به فهرست تيم اضافه كنيم. اگر قرار بر جذب اين بازيكن باشــد او تــا نيمفصل در كنار مــا تمرين خواهد كرد و فقــط در بازيها نميتواند حاضر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.