چرا آندو ماشينسازی را برگزيد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســال گذشــته در حالي سر از تيم ماشينسازي تبريز درآورد كه هيچ كس انتظار نداشــت كاپيتان تيم ملي فوتبال ايران پيشــنهاد تيم دســته اولي چون ماشينسازي را قبول كند.

آندو اما با استناد به خاطرات خوبش در تيم تراكتورســازي تبريز، راهي تيم ماشينسازي تبريز شد و از اينجا بود كه داستان افول اين ستاره آغاز شد. از يكسو ماشينســازي خوب نتيجــه نميگرفت و از ســوي ديگر آندو همــان آندو قبلي نبود. نتايج بد و جو متشــنج تيم فوتبال ماشينسازي به شدت روي بازيكنان تيم اثر منفي گذشــته و كارآيي فردي شان را نيز زير ســوال برده بــود، آندو يكي از بازيكنانــي بود كه تحــت تاثير وضعيت تيمش در شــرايط فني خوبي نداشــت. در همين اوضاع بــود كه خيليها بازهم اين سوال را مطرح كردند كه واقعا هدف آندو از حضور در ماشينســازي چه بود؟ يك نيمفصــل كافي بود كه وضعيت تيم فوتبال ماشينســازي به حدي بد شود كه ايــن بازيكن قيد ادامه حضور و مبلغ قــرارداد خود را زده و ايــن تيم را ترك كند. آندو در اين ميان از لحاظ مالي تنها ضربه نخورد بلكه جايگاه خود را در تيم ملي نيز از دســت داده بود. آندو با قبول تعارف ماشينســازان در ليگ شانزدهم ناخواسته شكستي را متحمل شد كه به قيمت تدوين پاياني تلخ برايش بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.