جذب حامي مالي براي آموزش و تجهيز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با همه مشكالتي كه در حال حاضر براي فصل جديد، پيش روي داوران قرار دارد اما حســن كامرانيفر تمركز خود را به جذب حامي مالي براي تجهيز و تقويت بعد آموزشي دپارتمان معطوف كرده است.

او دربــاره فراهم كردن امكانات الزم بــراي داوران در ليگ برتر ميگويد: «فدراســيون فوتبال شــرايطي را بهوجــود آورده كه بحث حامي مالي را به ســمت داوران بياوريم و اين اتفاق خوبي در جامعه داوري اســت. با خريداري سيســتم راديويي و ساعتهاي پوالر اين امكانات را براي آنها فراهم كرديم.»

كامرانيفــر همچنيــن تأكيد ميكنــد: «قصد داريم سيســتم يكپارچه آموزشــي را براي داوران از طريق سايت رسمي فدراسيون فوتبال انجام دهيم. مقدمات كار فراهم شده و نزديك به نهايي شدن اســت. ميخواهيم سيستم آموزشي داوران را مانند سيستم افكس و سيستمهاي فيفا انجام دهيم. همچنين ساعتهاي پوالر را در اختيار همــه داوران و كمك داوران ليگ برتــر هفدهم قرار ميدهيم. ضمنا در آيندهاي نزديك اين ســاعتها در اختيــار داوران چهارم نيز قرار ميگيرد، چرا كه آنها داوران اصلي ليگ دسته اول خواهند بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.