بازگشت‌اميدواركننده‌حداد‌يفر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميدهايش ايــن فوتبــال را تمرين كرد و توانست در تمام طول مسابقه مالكيت توپ و ميدان را در دســت داشته و موقعيتهاي خوبــي را خلق كنــد. اگرچه تيــم اميد ذوبآهن موقعيتهاي زيادي را خلق نكرد و نتوانست فوتبال گردن كلفتي مقابل تيم بزرگســاالنش بازي كند ولي درخشــش و آمادگي نسبتا خوب همه بازيكنان ذوبآهن از جمله رجــبزاده، حداديفــر، تبريزي، حسيني، عباسي، پهلوان، نژادمهدي و حتي عطايا، شــريفات و بوحمدان اميدواركننده بود. در اين بين بخصوص بايد به بازي خوب حداديفر بهعنوان بازيساز سبزپوشان اشاره كرد كه عالوه بر ضربه ايســتگاهي زيبايي كــه زد، بــازي را بخصــوص در نيمه اول مديريت ميكرد و تيمش را از چپ و راست راه ميانداخــت. ذوبآهن كه در اين بازي عالوه بر مالكيت توپ، زهردار هم ظاهر شد، در هنــگام حمالت با ۷ بازيكن در اطراف و داخل محوطه جريمه حريف بود. ذوبآهن اميدوار است فصل را خوب و متفاوت شروع كند و به نظر ميرسد قلعهنويي به موفقيت در اين فصل خيلي اميدوار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.