خانزاده:‌انتخاب‌پديده‌تصميم‌عاقالن ‌هاي‌بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد خانزاده بازيكن جديد تيم پديده مشهد ميگويد با فكر زياد اين تيم را براي ادامه فوتبال خود برگزيده اســت. خانزاده بازيكن فصل گذشته ســياهجامگان در خصوص انتخاب تيم پديده با توجه به اينكه عالقه زيادي ميان كادر فني ســياهجامگان براي حفظ او وجود داشت، ميگويد: «جا دارد همينجا از باشگاه سياهجامگان و مسووالن اين تيم تشكر كنم. عليالخصوص آقاي ميثاقيان كه خيلي به بنده لطف داشتند و اميدوارم يك جاي ديگر در خدمت ايشان باشــم.» خانزاده در مورد داليل انتخاب پديده ادامه ميدهد: «اول اينكه دوســت داشتم پيش امام رضا باشــم و دوم اينكه در اين مدت خيلي فكر كردم و در نهايت بين ‪۷ 6،‬ پيشنهادي كه داشتم، پديده را انتخاب كردم. بزرگترين دليلم اين بود كه به بازيكنان تيم پديده اعتقاد داشــتم. به نظرم بازيكنــان فوقالعاده خوبي در اين تيم هســتند. هيچ اظهارنظري در مــورد پديده و عملكرد تيممان در فصل پيش رو نميكنم ولي پديده جذابي را در ليگ شــانزدهم ميبينيم. در مجموع از مديريت گرفته تا مربي تيم و بازيكنان، شــرايط خوبي را در پديده داريم و تمام اين فاكتورها باعث شــد، تيم پديده را براي فصل آينده انتخاب كنم.»بازيكن سابق پرسپوليس درباره اينكه آيا علي كريمي با او در مورد پيوســتن به نفت تهران صحبت كرده يا نه، ميگويد: «بله علي آقا با من صحبت كرد و خيلي خوشحالم آقاي كريمي من را قابل دانســتند ولي من با پديده قــرارداد داخلي امضا كرده بودم. اگر ميخواســتم به نفت بــروم هيچ چيزي برايم مهم نبود؛ نه پول، نه شــرايط باشــگاه ولي به باشــگاه پديده تعهد داشــتم و بايد به آن عمل ميكردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.