تعطيلي‌3‌روزه‌ سياه‌جامگان‌پس‌از‌ اردوي‌تركيه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ســياهجامگان پس از پايان اردوي خود در تركيه امروز به مشــهد برميگردد. اردوي سياهجامگان كه از چهارشنبه هفته گذشــته در ازميت تركيه آغازشده، ديشب به پايان رسيد و شاگردان ميثاقيان قرار بود بامداد امــروز تركيه را به مقصد ايران ترك كنند.

شاگردان ميثاقيان در طول حضورشان در ازميت تركيه سه بازي دوستانه را مقابل تيمهاي توزال اسپور، منتخب ليگ كامرون و گســترش فوالد انجام دادند. طبق برنامه كادر فني قرار است بازيكنان سياهجامگان از امــروز به مدت ســه روز به اســتراحت بپردازنــد و ســپس ادامــه تمرينات پيش فصل خود را در يكي از شــهرهاي تهران يا اصفهان پيگيري كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.