بازگشت به خانه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نخســتين تمرين تيم دســته دومي داماش گيالن يك ميهمان ويژه داشــت؛ عليرضا جهانبخش. او كه از همين تيم به فوتبال اروپا رفت، به بازيكنان داماش گفت: «خيلي كوچكتر از اين هســتم كه بخواهم در حضور بزرگان لب به ســخن باز كنم. طبق روال هر سال تصميم گرفتم دوباره به عضدي بيايم و لحظاتي را كنار تيم ســابقم حضور داشــته باشــم زيرا هيچگاه از ياد نخواهم برد كه از اين تيم به اروپا رفتم. الزم ميدانم از همتيميهاي ســابقم تشــكر كنم و براي تيم داماش هم آرزوي موفقيت دارم. هميشــه از ته دل به داماش و گيالن عرق داشته و بهترين ســالهاي زندگيام را در كنار داماش و هوادارانش گذراندم. شــايد اعضاي اين تيم تغيير كرده باشند اما هوادارانش همان هواداران ســالهاي قبل هســتند.» مليپوش ايراني تيم آلكمار هلند در آخر يك تابلوفرش از مسووالن داماش هديه گرفت و پيراهن شماره 30 اين تيم را هم به افتخار او بايگاني كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.