آماده نبرد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

چنــد هفته قبــل از پايان ليگ شــانزدهم تصور ميشــد علي عليپور آيندهاي در پرســپوليس ندارد و شــمارش معكوس براي خداحافظياش از باشــگاه آغاز شــده. او تا پايان هفته بيست و پنجم فقط يك بار گل زده بود و اين آمار ميتوانســت براي قرار گرفتن تعويضي تكراري برانكو در فهرســت مازاد كافي باشــد. مهاجم شــماره 70 اما از هفته بيســت و ششم بازيكن متفاوتي شــد. يك بازيكن آماده كه ديگر با گلزني بيگانه نيســت و قصد ندارد به جســتوجوي بينتيجه فرصتهــاي خوب گلزني ادامه بدهــد. ضربه ديدنــي او به دروازه پيكان يــك پيروزي بزرگ و حياتي را براي پرســپوليس رقم زد. يك هفتــه بعد، عليپور در جدال با ماشينســازي هم بازيكن ثابت پرسپوليس بود و با گل زودهنگامــش در تبريــز، قهرماني قرمزها در ليگ شــانزدهم را تثبيت كرد. سومين گل متوالي در سومين هفته، به دروازه پديده مشهد راه پيدا كرد تا اين بازيكن در سه بازي پشت سر هم، اول تيم را به قهرماني نزديك كند، بعد در قطعيشــدن اين قهرماني نقش ايفا كند و بعد از آن، به جشــن هــواداران در هفته پاياني شكوه بيشتري ببخشــد. او در هر دو بازي تداركاتي پرسپوليس در اردوي پيشفصــل هــم گل زده و روي ابرها راه ميرود. حاال حتي قرار گرفتن منشــا در پرسپوليس جايگاه عليپور در تيم را تغيير نميدهد. او همچنان بايد به سختي براي ثابت بازي كردن در تيم برانكو بجنگد. درخشش عليپور هميشه وابسته به حضور ثابــت اين بازيكن در ميدان بــوده و او براي تكرار عملكردش در هفتههاي پاياني فصل گذشته، فقط اعتماد به نفس ميخواهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.