تيمملي بهجاي سبيل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«تا وقتي به تيمملي اســپانيا دعوت نشــوم، ســبيلم را نخواهم زد.» اين را خريد تازه باشــگاه سوانزي انگليس به زبان آورده؛ روكه مسا. همان هافبكي كه ميگويند با آرامش خاصــي فوتبال بازي ميكند و خالقيتهاي زيادي در بازي از خود به خرج ميدهد. اين بازيكن خوشنقش اسپانيايي اما هنوز نتوانســته خود را در رديف بزرگان فوتبال كشورش قرار دهد و براي همين بــود كه الس پالماس را ترك كرد و بــا 11 ميليون پوند راهي ليگ جزيره شــد تا شايد آنجا پيشرفت كند و خودي نشان بدهد. روكه مسا يك تفاوت بســيار چشــمگير با فوتباليستها و ورزشــكاران امروزي دارد. او بر خالف ســتارههاي كنوني دنياي فوتبال كه ظاهرشــان را با مد روز پيش ميبرند و هر روز با شكل و شــمايل جديدي در ميدان ميبينيمشان، در چهرهاش دســت نميبرد و حتي مانند بازيكنان سي چهل سال پيش، سبيل دارد كه اين شــايد چشمگيرترين تفاوت او با همنسلهايش باشد. سبيل اين بازيكن ماجراي خاصي دارد. گويا ستاره جديد سوانزي به همسرش قول داده كه تا زمان دعوت نشدن به اردوي الروخا، سبيلش را نخواهد نزد. موضوعي كه خود او دربارهاش گفته: «اين يك وعده و قول كوچك ميان من و همســرم اســت. به او گفتهام تا زماني كه به تيمملي اسپانيا دعوت نشوم، ســبيلم را نخواهم زد.» مساي 28 ساله حتما خودش هم ميداند كه با اين همه هافبك، حضورش در تيم ملي اسپانيا دور از انتظار است اما با اين حال نااميد نيســت و با قولي كه داده، سخت براي رســيدن به پيراهن تيمملي اسپانيا تالش خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.