اولينها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين عكس را ســتارههاي پيشــين فوتبال ايران 24 سال پيش ثبت كردهاند؛ در روزهايي كه تيمملي در دور برگشت رقابتهاي گروهي مقدماتي جام جهاني 1994 آخرين بازياش را در دمشق برابر سوريه انجام داد و با تســاوي يك- يك به مرحله نهايي انتخابي جام جهاني صعــود كرد. جالــب اينكه علي دايي نخســتين گل ملي خود را در هميــن دوره و در بازي رفت برابر تايوان به ثمر رســاند. همان بازي كه شــديدترين مصدوميت را براي احمدرضا عابدزاده رقم زد. حميد درخشان از بازيكنان برجســته ايران در اين مرحله بود و در هر سه بازي دور برگشــت، گل زد. بهزاد غالمپور بر خالف مرحله قبلي كه بسيار ضعيف و نااميدكننده بود، در اين مرحله بازيهاي خوبي را به نمايش گذاشــت. علياصغر مديرروستا با پنج گل زده بهترين گلزن ايران در دور گروهي بود و كريم باقري 19 ساله كه آن موقع بازيكن تراكتورسازي بود، نخستين حضور در تيمملي را تجربه ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.