اين نوجوانان طاليي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نخســتين روز رقابتهاي كشــتي آزاد و فرنگــي قهرماني نوجوانان آســيا را كشــتيگيران ايران با 5 مدال طال پشــت ســر گذاشتند، محمد موســوي بهعنوان تنها بازيكن ايراني در تيم بهترينهاي ليگ جهانــي واليبال قرار گرفت و پرتغال بــا پيروزي 2 بر صفر برابر ولز، به فينال يورو 2016 رســيد. نكونام در رد شايعه حضورش در كادر فني تيمملي گفت هيچ صحبتي با كيروش و مســووالن فدراسيون نداشــته و رضاييان و طارمي هم ادعا كردند كه براي پيشــرفت به تركيه رفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.