اماراتيها براي عربستان بازي ميكنند؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كاپيتان تيمملي فوتبال امارات آرزو كرده كه عربستان آنها را شكست بدهــد و راه صعود خود به جام جهانــي 2018 را هموار كند. براي ما باور كردني نيســت اما عمر عبدالرحمــن كاپيتان تيمملي فوتبال امارات در مصاحبه با روزنامه الشــرق االوســط عربســتان گفته كه دوســت دارد ســعوديها در ديدار با آنهــا در مقدماتي جام جهاني 2018 پيروز شوند. عبدالرحمن به اين روزنامه ســعودي گفته: «تيمملي عربستان يك تيم عربي اســت و من بهعنوان يك شــهروند عــرب به اين موضوع آگاهي كامل دارم. عربستان رقابت تنگانگي را با ژاپن و استراليا براي صعود به جــام جهاني 2018 دارد و به هميــن خاطر نياز 3 امتياز بازي با ما برايش خيلي مهم است. ما بازي آخر خود را مقابل تايلند مســاوي كرديم و با اين نتيجه صعودمان به جام جهاني منتفي شد. من از ته قلبم اميدوارم كه عربســتان مقابل ما به پيروزي برسد تا به جام جهاني 2018 راه پيدا كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.