نمايندهايرانورزشيدر هياترييسهانجمنورزشينويسان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هشــتمين دوره انتخابات هيات رييسه انجمن نويسندگان، خبرنگاران و عكاســان ورزشي ايران يك اتفاق ويژه داشت كــه آن، حضــور آزاده پيراكوه دبير ســرويس ورزشهاي روزنامه ايرانورزشــي بود؛ آن هم بهعنوان نخستين بانوي راه يافتــه به هيات رييســه. اين انتخابات روز پنجشــنبه برگزار شــد و اعضاي جديد و اصلي هيات رييســه انجمن نويســندگان، خبرنگاران و عكاسان ورزشي ايران در چهار سال آينده كه با مجموع 330 راي معرفي شدند، اين افراد بودند: ميثــم زمانآبادي 190( راي)، محمــود عبداللهي 186( راي)، فرشاد عباسي 184( راي)، رضا خسروي 130( راي)، ابوالفضل امانا... 124( راي)، محسن جعفري 116( راي)، عبدالحميــد احمدي 112( راي)، آزاده پيراكوه 96( راي) و هيوا يوسفي 94( راي). جهانگير كوثري 93( راي)، پژمان راهبر 89( راي) و پيمان اسديان 87( راي) بهعنوان اعضاي عليالبدل معرفي شدند. علي رييسي با 136 راي در سمت قبلياش بهعنوان بازرس هيات رييسه ماند و سيامك رحماني با 110 راي بازرس عليالبدل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.