از ليگ جهاني به توردوفرانس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

امروز هم مثل روزها و هفتههاي پيش از فوتبال خبري نيست. شبكه ورزش ســاعت يك بامداد، مرحله نيمهنهايي ليگ جهاني واليبال را پخش ميكند و بعد هم مثل روزهاي قبل ميرود سراغ توردوفرانس. مســابقات تور دوچرخهسواري فرانسه يا همان توردوفرانس را شبكه ورزش ساعت 16 امروز روي آنتن ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.